Kế toán trong mỗi doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các quyết định của các Nhà quản lý. Các thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ của Bộ phận Kế toán sẽ giúp các nhà quản lý nắm bắt được thực trạng doanh nghiệp, diễn biến của thị trường,…từ đó đưa ra các đánh giá và quyết định đúng hướng. CPTAX sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ kế toán với chất lượng cao từ các chuyên gia am hiểu về kế toán, thuế với nhiều năm kinh nghiệm.

TƯ VẤN THIẾT LẬP TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Trên cơ sở những thông tin, hiểu biết về doanh nghiệp CPTAX sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh:

–  Tổ chức bộ máy kế toán: bố trí nhân sự phù hợp; xây dựng chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán và của từng nhân viên. –  Tổ chức công tác kế toán: + Thiết lập hệ thống chứng từ, mẫu biểu, báo cáo phù hợp với quy định của quy định hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của khách hàng + Thiết lập hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán tuân thủ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và phù hợp với thực tế hoạt động của khách hàng + Thiết lập quy trình hạch toán kế toán, quy trình kiểm soát số liệu kế toán phù hợp + Thiết lập quy trình lập và phê duyệt hệ thống báo cáo tài chính tuân thủ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính + Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp thông qua việc đánh giá và thử nghiệm phần mềm kế toán trước khi triển khai thực hiện.

DỊCH VỤ GHI SỔ KẾ TOÁN

CPTAX cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán bao gồm: –  Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán –  Soát xét chứng từ kế toán –  Hạch toán các giao dịch kinh tế, ghi sổ kế toán –  Lập sổ sách kế toán

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KHÁC THEO YÊU CẦU

Báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị khác cung cấp các thông tin cần thiết cho các đối tượng sử dụng: Nhà quản lý, Nhà đầu tư, Ngân hàng, Cơ quan thuế…Do đó việc lập Báo cáo phản ánh đúng tình hình tài chính, kinh doanh của đơn vị và phù hợp với quy định của pháp luật đòi hỏi những người có chuyên môn cao. CPTAX với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán kiểm toán sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc lập Báo cáo tài chính cũng như các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu đảm bảo tính chính xác, hợp lý và phù hợp với các quy định hiện hành.

SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CPTAX cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính nhằm hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi ích.

–  Đối với các Nhà quản lý: Hiện nay, các quy định liên quan chính sách kế toán, thuế thường xuyên có sự thay đổi; mặt khác, nhiều nhân viên kế toán chưa đủ trình độ chuyên môn, chưa đủ kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện công việc lập báo cáo tài chính được chính xác, phù hợp với quy định của pháp luập. Do đó, có rất nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt vi phạm hành chính và bị truy thu thuế với số tiền rất lớn. Chính vì vậy việc kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ các pháp luật về thuế, Luật và chuẩn mực Kế toán cũng như các pháp luật liên quan hay chưa là điều thiết yếu đối với mỗi Doanh nghiệp.

–  Đối với các Nhà đầu tư: Để đảm bảo thông tin trên báo cáo tài chính là trung thực và phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ hiện hành,… và phản ánh đầy đủ tài sản, nguồn lực cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp hay chưa, quý vị sẽ cần một bên độc lập soát xét Báo cáo tài chính trước khi có các quyết định đầu tư quan trọng, CPTAX sẽ giúp quý vị thực hiện điều đó.

CONTACT INFO