CONTACT INFO

BẢN TIN THUẾ CẬP NHẬT THÁNG 11/2020

 

CPTax xin cập nhật đến quý vị các nghị định, thông tư và công văn mới nhất trong tháng 11/2020. Nếu quý vị có câu hỏi gì cần giải đáp, quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp đến CPTax để nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 (NĐ 126) do Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

 Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chính phủ ban hành NĐ 126 để thay thế Nghị định 83/2013/NĐ- CP (NĐ 83) and một số văn bản điều chỉnh. Một số nội dung mới được giới thiệu như sau:

Nghị định 83 và các văn bản điều chỉnh Nghị định 126
1. Kê khai và nộp thuế
Địa điểm kê khai thuế Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hạch toán tập trung kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với cơ quan thuế quản lý trụ sở chính, phân bổ và nộp một phần số thuế với cơ quan thuế của cơ sở sản xuất. Đơn vị trực thuộc hạch toán tập trung được hưởng ưu đãi thuế kê khai thuế TNDN tại nơi của đơn vị.

 

Các đơn vị trực thuộc hạch toán tập trung khác khai thuế TNDN và nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp theo từng địa bàn cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

Thuế TNDN tạm tính Tổng số thuế TNDN tạm nộp trong kỳ tính thuế (4 quý) không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán. Quy định này có thể vẫn áp dụng cho năm tài chính 2020. Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

 

NĐ 126 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020, nên nguyên tắc trên có thể chưa áp dụng cho

năm tài chính 2020.

Khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đề nghị hoàn Không quy định rõ ràng. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn

thuế.

Khai thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý muốn thực hiện khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế biết. Theo NĐ 126, thuế GTGT và thuế TNCN được mặc định kê khai theo tháng (trừ khi người nộp thuế

gửi văn bản đề nghị để lựa chọn kê khai theo quý).

Tạm dừng hoạt động kinh doanh Không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm nếu người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc

năm tài chính.

 

2. Ấn định thuế
Đối tượng bị ấn định thuế Quy định chung rằng đối tượng bị ấn định thuế bao gồm người nộp thuế không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải quan. NĐ 126 nêu rõ ấn định thuế áp dụng đối với người nộp thuế mà:

–     Không chấp hành quyết định kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định.

–     Không chấp hành quyết định thanh tra thuế, hải quan trong

thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký quyết định.

Căn cứ ấn định thuế Một trong số cơ sở ấn định thuế là số thuế phải nộp bình quân của một số cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng tại địa phương. NĐ 126 nêu cụ thể một trong cơ sở ấn định thuế là số tiền thuế phải nộp bình quân tối thiểu của 3 cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành, nghề, quy mô tại địa phương.
Ấn định thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu Ấn định thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất, xuất khẩu có chênh lệch âm (ít hơn) so với số liệu đã báo cáo cơ quan hải quan. Ấn định thuế đối với cả nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất, xuất khẩu có chênh lệch dương (nhiều hơn) so với số liệu đã báo cáo cơ quan hải quan.
3. Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số
Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh

thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số

Chưa quy định cụ thể. NĐ 126 nêu rõ trách nhiệm của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) trong việc thu thuế như sau:

 

Thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế đối với hàng hóa/ dịch vụ mà nhà cung cấp ở nước ngoài (chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế) bán cho cá nhân ở Việt Nam.

 

Tổng Cục Thuế (TCT) phối hợp với cơ quan có liên quan xác định, công bố tên, địa chỉ website của nhà cung cấp ở nước ngoài chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế. TCT thông báo tên, địa chỉ website của nhà cung cấp ở nước ngoài cho ngân hàng thương mại, TGTT biết để thực hiện khấu trừ,

nộp thuế thay.

 

 

Nếu cá nhân thanh toán bằng thẻ hoặc các hình thức khác mà ngân hàng thương mại, TGTT không thể thực hiện khấu trừ, nộp thay thì ngân hàng thương mại, TGTT có trách nhiệm theo dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp ở

nước ngoài và định kỳ hàng tháng gửi về TCT theo mẫu quy định.

4. Khác
Công khai thông tin người nộp thuế NĐ 126 mở rộng đối tượng bị công khai thông tin bao gồm cả trường hợp không nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày (kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện

hành), không thi hành các quyết định hành chính.

 

NĐ 126 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020.

 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 do Chính phủ ban hành quy định về hóa đơn, chứng từ (NĐ 123).

 

NĐ 123 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. NĐ 123 bãi bỏ khoản 2 Điều 35 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 (NĐ 119) đề cập về thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử là ngày 1 tháng 11 năm 2020. Điều này có nghĩa thời hạn bắt buộc áp dụng hóa điện tử sẽ được hoãn lại đến ngày 1 tháng 7 năm 2022. Việc bãi bỏ này giúp làm rõ vấn đề mà nhiều doanh nghiệp phân vân, lo lắng trong thời gian qua về thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

 

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014, NĐ 119 tiếp tục có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

 

Một số nội dung mới được giới thiệu như sau:

 

NĐ 119 và Thông tư 68/2019/TT-BTC (TT 68) NĐ 123
Loại hóa đơn Cả NĐ 119 và TT 68 không nêu rõ loại hình hoạt động kinh doanh nào sẽ áp dụng loại hóa đơn nào. Hướng dẫn rõ ràng về loại hóa đơn nào được sử dụng cho một hoạt động kinh doanh cụ thể

 

Bổ sung quy định về việc sử dụng hóa đơn đối với tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán

 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức,

cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn Sẽ được hướng dẫn trong Thông

tư mới của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện NĐ 123.

Ký hiệu hóa đơn Sẽ được hướng dẫn trong Thông

tư mới của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện NĐ 123.

Số hóa đơn Bổ sung quy định cho trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một hệ thống lập hóa đơn điện tử. Khi đó, hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên

hóa đơn.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm

lập hóa đơn.

Xử lý hóa đơn có sai sót

(sai sót về tên, địa chỉ của người

mua)

Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế. Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
Xử lý hóa đơn có sai sót

(sai sót khác

ngoài tên, địa chỉ của người mua)

Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế. Người bán sử dụng một trong hai cách:

►     Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

►     Người bán lập hóa đơn điện tử

mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót.

 

Công văn 12452/BTC-TC ngày 9 tháng 10 năm 2020 (CV 12452) của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến khấu hao tài sản cố định tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

 

Trong CV 12452, Bộ Tài chính tham chiếu đến quy định về thuế TNDN cho trường hợp tài sản cố định đang dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng tạm thời phải dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 9 tháng để hướng dẫn thuế TNDN cho tài sản cố định phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 dẫn tới nhu cầu của thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn, buộc phải tạm dừng hoạt động của một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020, thì vẫn được phép trích khấu hao và được trừ khi tính thuế TNDN.